Śmierć właściciela konta - co zrobić?

Poradniki

Śmierć właściciela konta – co zrobić?

Redakcja
RedakcjaZaktualizowano: 2024-05-20
Nie każdy z nas ma czas na to, by załatwić wszystkie doczesne sprawy przed odejściem. Często pozostają one do załatwienia bliskim. Również te dotyczące kwestii finansowych. Kiedy właściciel rachunku bankowego umiera konto jest zamykane. Co nie oznacza, że zgromadzone na nim środki i co ważne, również zobowiązania przepadają. Prawo bankowe przewiduje odpowiednie procedury na wypadek śmierci właściciela konta.

Śmierć właściciela konta – formalności związane z zamknięciem rachunku

Pierwszą sprawą, którą należy załatwić po śmierci bliskiej osoby jest udanie się z aktem zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego. Po tym fakcie można rozpocząć formalności związane z zamykaniem jego doczesnych interesów.

Zgłoszenie o śmierci właściciela rachunku bankowego możesz dokonać w oddziale, w którym bliska osoba miała konto. Bank może poprosić o akt zgonu właściciela rachunku, dowodu tożsamości zmarłego, a także ewentualnych dokumentów potwierdzających prawa do dziedziczenia (np. testamentu, jeśli taki istnieje).

Brak zgłoszenia śmierci właściciela konta banku może prowadzić do różnych problemów, takich jak utrata kontroli nad środkami finansowymi, ryzyko nadużycia, czy opóźnienia w uregulowaniu spraw spadkowych.

Co w sytuacji, gdy nikt nie zgłosi śmierci właściciela konta? Jeśli nikt nie zgłosi śmierci właściciela konta w banku, instytucja finansowa może nie zdawać sobie sprawy z tej sytuacji. Jest to istotne nie tylko ze względu na administracyjne aspekty, ale także z uwagi na bezpieczeństwo finansowe zmarłej osoby, aby uniknąć nieautoryzowanego dostępu do jej środków.

Śmierć współwłaściciela rachunku – kto ma prawo do środków?

W przypadku konta wspólnego sytuacja wygląda w sposób następujący. Współwłaściciel konta ma prawo żądać wypłaty połowy środków zgromadzonych na rachunku. Natomiast ich druga połowa jest zaliczana w skład masy spadkowej i podlega dziedziczeniu przez wszystkich spadkobierców. Zostaną one wypłacone dopiero po stwierdzeniu nabycia spadku. Konto wspólne jest zamykane wraz ze śmiercią posiadacza rachunku. Drugi właściciel konta w takiej sytuacji musi założyć nowy rachunek bankowy.

Co dzieje się po śmierci właściciela konta?

Ogólnie przyjmuje się, że umowa rachunku bankowego osoby fizycznej wygasa z chwilą śmierci posiadacza. Warto jednak zaznaczyć, że to nie oznacza automatycznego zamknięcia konta bankowego po śmierci właściciela, gdyż bank nie musi zostać powiadomiony o zgonie. W takiej sytuacji instytucja finansowa nadal będzie utrzymywać rachunek, a zgodnie z Prawem bankowym konto pozostanie aktywne przez okres 5 lat, liczony od daty ostatniej operacji.

Jeżeli w tym czasie nikt nie zawiadomi banku o śmierci właściciela rachunku, pracownicy banku przeprowadzą weryfikację. Do tego celu wykorzystują numer PESEL klienta, który mają w swoich danych. Po śmierci posiadacza rachunku wszystkie procedury postępowania są uregulowane przez Prawo bankowe. W sytuacjach, które nie zostały jasno określone w tych przepisach, stosuje się wytyczne zawarte w regulaminie rachunku bankowego.

Czy bank zabiera pieniądze z konta zmarłego?

Odpowiedź na to pytanie jest zwykle negatywna, chociaż istnieją pewne wyjątki. W przypadku zobowiązań, takich jak karta kredytowa czy debet, bank może automatycznie spłacić ewentualne długi ze środków zgromadzonych na rachunku.

Jeśli jednak zmarły klient nie miał tego rodzaju zobowiązań, bank nie pobiera żadnych opłat za utrzymanie środków na koncie po zamknięciu umowy o prowadzenie rachunku. Rachunek nie jest już aktywny, ale zgromadzone środki pozostają na nim do momentu rozstrzygnięcia postępowania spadkowego. Dlatego tak ważne jest by spadkobiercy dokonali zgłoszenia do banku o śmierci klienta. W przeciwnym razie instytucja wciąż będzie pobierać opłaty i prowizje wynikające z umowy.

Czy instytucja finansowa ma obowiązek poinformować spadkobierców o śmierci właściciela rachunku bankowego?

Często bywa tak, że spadkobiercy nie mają pojęcia o tym, że bliski zmarły miał konta w różnych bankach. Nie mają również informacji o posiadaniu przez niego rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub rachunków oszczędnościowych czy funduszy inwestycyjnych.

Jak już wspomnieliśmy, bank może nie wiedzieć o śmierci właściciela konta. Dlatego trudno wyobrazić sobie sytuację, gdy to instytucja finansowa będzie informować spadkobierców o istniejących rachunkach zmarłego.

Aby uzyskać informacje o posiadanych rachunkach spadkobiercy zmarłego nie musisz pisać do wszystkich banków działających w Polsce. Narzędzie, którego możesz użyć, by dowiedzieć się gdzie bliski zmarły miał konta bankowe jest Centralna Informacja Rachunków Bankowych.

Jak wygląda wypłata pieniędzy z konta zmarłego?

Kiedy posiadacz rachunku umiera, środki zgromadzone na jego koncie bankowym mogą podjąć jedynie ustawowi spadkobiercy lub osoby, które są beneficjentami dyspozycji zapisanych w testamencie. Osoby, którym właściciel konta udzielił pełnomocnictwa tracą je w momencie jego śmierci.

Pierwszym krokiem do podjęcia pieniędzy z rachunku zmarłego jest dostarczenie zgłoszenia o jego śmierci, które musi zawierać oryginał aktu zgonu. W momencie, gdy bank otrzymuje informację o tym, że posiadacz rachunku zmarł – blokuje konto. Od tego momentu nie można wykonywać na nim żadnych transakcji i korzystać z kart.

Spadkobiercy zmarłego otrzymają dostęp do środków zgromadzonych na jego koncie jedynie po złożeniu w banku odpowiedniego dokumentu potwierdzającego ich status jako prawnych spadkobierców. Do takich dokumentów zalicza się:

  • postanowienie o dziale spadku,
  • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • akt poświadczenia dziedziczenia.

Dopiero orzeczenie sądu potwierdzające nabycie spadku z klauzulą prawomocności, sądowy dział spadku lub notarialny dział spadku pozwolą na wypłacenie pieniędzy z konta zmarłego.

Spadkobiercy, posługując się odpowiednimi dokumentami, odwiedzają placówkę bankową w celu dokonania transakcji. Pieniądze zgromadzone na koncie bankowym są traktowane jako składnik dziedziczenia i mogą zostać wypłacone spadkobiercom wskazanym w testamencie lub, w braku testamentu, zgodnie z przepisami dziedziczenia ustawowego. W pierwszej kolejności do spadku są powoływane: dzieci i małżonek zmarłego, rodzice. A następnie rodzeństwo, dziadkowie, pasierbowie i pasierbice oraz dalsi krewni.

W przypadku braku osób uprawnionych, czyli spadkobierców według przepisów ustawowych, środki zgromadzone na koncie przechodzą na rzecz gminy, w której zmarły miał ostatnie miejsce zamieszkania.

Śmierć właściciela konta a wypłata pieniędzy na pogrzeb

Tylko w jednym przypadku można wypłacić pieniądze z rachunku bankowego zmarłego zanim zakończy się postępowanie spadkowe. Spadkobiercy mogą to zrobić, ale tylko wtedy, gdy zostaną spełnione ustalone prawem warunki.

Zgodnie z zapisami art. 55 Prawa Bankowego osoba, która organizuje pogrzeb po śmierci właściciela konta może ubiegać się od banku o wypłatę środków, która pokryje koszty pogrzebu, o ile nie zostały one zabezpieczone zasiłkiem pogrzebowym z ZUS. Warto zaznaczyć, że podjęta kwota nie będzie wchodzić w skład masy spadkowej.

Wypłata środków na koszty pogrzebu odbywa się na wniosek osoby do tego uprawnionej, która przedstawi:

  • oryginał aktu zgonu,
  • faktury i rachunki na usługi pogrzebowe, których nie udało się pokryć z zasiłku pogrzebowego.

Aby potwierdzić tożsamość wnioskodawcy i to czy jest upoważniony do podjęcia środków z rachunku zamrożonego, pracownik banku poprosi o okazanie dowodu osobistego oraz sprawdzi dane zawarte na rachunkach.

Jak zabezpieczyć środki na wypadek śmierci właściciela rachunku?

Bankowy wkład na wypadek śmierci to określenie używane w kontekście umów zawieranych z bankiem, które mają na celu zabezpieczenie środków zgromadzonych na koncie w przypadku śmierci posiadacza rachunku. Takie umowy zwykle oferują dodatkową ochronę finansową dla spadkobierców lub beneficjentów w sytuacji, gdy właściciel konta bankowego nie żyje.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci ma na celu zapewnienie wypłaty konkretnej sumy pieniędzy z rachunku bankowego w przypadku śmierci klienta. Te środki mogą być przeznaczone na zabezpieczenie bieżących potrzeb finansowych rodziny zmarłego, szczególnie w okresie bezpośrednio po śmierci.

Jednym z częstych powodów, dla których klient decyduje się na złożenie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, jest pragnienie zapewnienia odpowiednich środków na pokrycie kosztów pogrzebu. Posiadacz rachunku wcześniej ustala, kto będzie odpowiedzialny za realizację tej dyspozycji, przekazując określonej osobie prawo do pobrania określonej sumy z banku.

Warto podkreślić, że te środki nie wchodzą w skład spadku po zmarłym posiadaczu rachunku. Dlatego beneficjent ma możliwość pobrania ustalonej kwoty bez konieczności oczekiwania na zakończenie procedur sądowych lub wizyty u notariusza w celu uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia.

Takie rozwiązanie może również służyć podziałowi środków zgromadzonych na koncie pomiędzy większą liczbę osób. Będzie również zabezpieczeniem w przypadku śmierci jednego z rodziców lub jedynego opiekuna nieletnich dzieci czy też śmierci współmałżonka.

Czy można podjąć środki z konta osoby, która zmarła?

Z chwilą śmierci właściciela środki na jego rachunkach bankowych są zamrożone. Podjęcie ich jest możliwe dopiero po przedstawieniu dokumentów spadkowych. Jeśli bank nie został poinformowany o śmierci klienta i ktoś podejmie pieniądze z jego konta po śmierci – popełnia przestępstwo.

Nie wolno płacić kartą zmarłej osoby i korzystać z jej bankowości internetowej do wykonywania przelewów. Bez względu na to, kto zleci wypłatę, jeśli bank po otrzymaniu informacji o zgonie klienta zarejestruje taki transakcje, ma obowiązek zgłoszenia tego organom ścigania.

Co dzieje się ze zobowiązaniami, gdy posiadacz rachunku bankowego umiera?

Po śmierci posiadacza rachunku bankowego los zobowiązań zazwyczaj zależy od różnych czynników, takich jak rodzaj zobowiązań, umowy zawartej przez zmarłego oraz sytuacja finansowa spadkobierców. Oto kilka scenariuszy, które mogą mieć miejsce:

Kredyty i pożyczki

Jeśli zmarły posiadał kredyty lub pożyczki, bank zazwyczaj bada, czy zmarły miał ubezpieczenie na życie związane z danym zobowiązaniem. W przypadku śmierci kredytobiorcy, ubezpieczenie to może pokryć lub zmniejszyć pozostałe zadłużenie. Jeśli nie było ubezpieczenia, zobowiązania mogą być spłacane ze środków zgromadzonych na koncie zmarłego lub, jeśli to nie wystarczy, mogą zostać przeniesione na spadkobierców.

Karty kredytowe

Zobowiązania związane z kartami kredytowymi mogą być spłacane ze środków na koncie zmarłego. W przypadku braku wystarczających środków, spadkobiercy mogą być zobowiązani do uregulowania pozostałych długów. Jeśli karta kredytowa była wspólna z inną osobą, ta osoba może ponosić odpowiedzialność za zobowiązania.

Hipoteki

W przypadku posiadania nieruchomości z hipoteką, bank może sprawdzić, czy istnieje ubezpieczenie na życie. Jeśli tak, ubezpieczenie może pokryć lub zmniejszyć pozostałe zadłużenie hipoteczne. W przeciwnym razie, zobowiązania związane z hipoteką mogą przechodzić na spadkobierców, którzy muszą podjąć decyzję dotyczącą dalszej spłaty lub sprzedaży nieruchomości.

Inne zobowiązania finansowe

Inne zobowiązania, takie jak kredyty konsumpcyjne czy raty zakupów na kredyt, mogą być spłacane z pieniędzy zgromadzonych na koncie zmarłego lub przechodzić na spadkobierców.

Podsumowanie

  • Kiedy właściciel konta bankowego umiera, jego spadkobiercy mają obowiązek poinformować o tym bank dostarczając oryginalny akt zgonu. Środki zgromadzone na rachunku bankowym zmarłego zostają zamrożone do momentu, gdy bank otrzyma pisemne stwierdzenie nabycia spadku.
  • Wyjątkiem jest złożenie wniosku o wypłatę poniesionych kosztów pogrzebu (o ile nie pokryje ich zasiłek pogrzebowy z ZUS).
  • Można zabezpieczyć część środków na koncie na wypadek śmierci. W takiej sytuacji osoba wskazana przez zmarłego właściciela konta może wypłacić pieniądze w ustalonej wcześniej kwocie.
  • Środki z rachunku oszczędnościowego lub lokaty mogą wypłacić spadkobiercy wskazani przez sąd.
  • Procedury dotyczące konta po śmierci właściciela regulują zapisy ustawy Prawo Bankowe, umowy rachunku bankowego oraz regulacje dotyczące zasad dziedziczenia ustawowego.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

1
Co dzieje się z kontem bankowym po śmierci właściciela?

Po śmierci właściciela konta bankowego procedury mogą różnić się w zależności od banku. Zazwyczaj konto pozostaje aktywne do czasu poinformowania banku o zgonie.

2
Czy bank automatycznie zamyka konto po śmierci klienta?

Nie, bank zazwyczaj nie zamyka automatycznie konta po śmierci klienta. Informacja o zgonie musi zostać przekazana bankowi przez najbliższych lub reprezentantów prawnych.

3
Jakie dokumenty są potrzebne do zamknięcia konta po śmierci?

W zależności od banku, mogą być wymagane różne dokumenty, takie jak akt zgonu, postanowienie o dziale spadku, lub inny dokument potwierdzający status prawnych spadkobierców.

4
Czy bank może pobierać opłaty za prowadzenie konta po śmierci właściciela?

Po śmierci właściciela, bank zazwyczaj nie pobiera opłat za prowadzenie konta. Jednak informowanie o zgonie i procedury związane z zamknięciem konta są ważne.

5
Jakie są prawa spadkobierców do środków na koncie bankowym?

Prawa spadkobierców do środków na koncie bankowym są uzależnione od dziedziczenia zgodnie z ustawą lub testamentem. Warto skonsultować się z bankiem i prawnikiem w celu uzyskania pełnej informacji.

6
Czy bank może spłacić zobowiązania zmarłego klienta ze środków na koncie?

Tak, jeśli zmarły miał zobowiązania, np. kredyt czy kartę kredytową, bank może automatycznie spłacić te długi ze środków zgromadzonych na koncie, zanim środki zostaną przekazane spadkobiercom.

Redakcja
Redakcja
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w finansach, dzięki czemu możemy tworzyć eksperckie treści dla naszych czytelników. Tworzymy zespół ekspertów, który każdego dnia pomaga podejmować Ci ważne decyzje.
Uśmiechięta para